Witamy

Przeglądy i badania okresowe instalacji elektrycznych maszyn.

Jakie badania i pomiary wstępne musi mieć urządzenie zanim zostanie dopuszczone do eksploatacji przez UDT?

pomiary instalacji elektrycznychKupując urządzenie transportu bliskiego takie jak suwnica, podest czy wózek widłowy musimy spełnić określone wymogi zanim maszyna zostanie dopuszczona do eksploatacji. Decyzję o tym czy wózek widłowy lub suwnica jest zdolny do bezpiecznej pracy wydaje Urząd Dozoru Technicznego. Jeśli zakupiliśmy urządzenie magazynowe musimy wypełnić wniosek, który możemy pobrać na stronie internetowej UDT http://www.udt.gov.pl Inspektor dokonuje próby statycznej urządzenia, próby dynamicznej, sprawdza jaką dokumentację urządzenie mieć powinno, a jaką ma. Oprócz odbiorczych badań UDT powinniśmy zadbać także o pomiary elektryczne rezystancji uziemienia obwodów elektrycznych w urządzeniu. Eksploatujący sprzęt transportu bliskiego powinien zatroszczyć się także o badania okresowe i przeglądy konserwatorskie. W zależności od rodzaju wózka, suwnicy czy podestu i warunków ich pracy badania i pomiary okresowe robi się w różnych odstępach czasu. Najczęściej raz na rok lub raz na dwa lata. Każde urządzenie powinno posiadać : dokumentacja techniczno ruchowa (tzw. DTRka), księga rewizyjna, decyzja dopuszczająca do eksploatacji oraz dziennik konserwacji. W księdze rewizyjnej znajduje się DTRka, decyzja o dopuszczeniu do eksploatacji, dziennik konserwacji i protokoły z badań okresowych i pomiarów elektrycznych.


Zapraszamy do zapoznania się z tabelką, gdzie przedstawiliśmy jakie badania i pomiary należy zrobić przy rejestracji wózka, suwnicy czy podestu w UDT i co ile je trzeba powtarzać.

Wózki widłowe Suwnice Podesty, podnośniki, zwyżki
Badania i pomiary wstępne Odbiorcze badania inspektora Urzędu Dozoru Technicznego - rejestracja w UDT Odbiorcze badania inspektora Urzędu Dozoru Technicznego - rejestracja w UDT Odbiorcze badania inspektora Urzędu Dozoru Technicznego- rejestracja w UDT
Pomiary rezystancji :Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 art 12 : w przypadku UTB wyposażonych a aparaty elektryczne eksploatujący powinien zapewnić wykonywanie : 1) pomiarów rezystancji izolacji a) nie rzadziej niż raz do roku -dla urządzeń pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem z wyziewami żrącymi urządzeń pracujących na otwartym powietrzu oraz dźwigów b) nie rzadziej niż dwa lata dla urządzeń pracujących w innych warunkach niż wymienione w pkt litera a 2) pomiaru rezystancji uziemień roboczych , o ile są stosowane oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej a)nie rzadziej niż raz do roku – dla urządzeń pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach bardzo wilgotnych , gorących lub z wyziewami żrącymi b) nie rzadziej niż dwa lata dla urządzeń pracujących w innych warunkach niż wymienione w pkt litera a Pomiary rezystancji: Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 art. 12: w przypadku UTB wyposażonych a aparaty elektryczne eksploatujący powinien zapewnić wykonywanie : 1) pomiarów rezystancji izolacji a) nie rzadziej niż raz do roku -dla urządzeń pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem z wyziewami żrącymi urządzeń pracujących na otwartym powietrzu oraz dźwigów b) nie rzadziej niż dwa lata dla urządzeń pracujących w innych warunkach niż wymienione w pkt litera a 2) pomiaru rezystancji uziemień roboczych , o ile są stosowane oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej a)nie rzadziej niż raz do roku – dla urządzeń pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach bardzo wilgotnych , gorących lub z wyziewami żrącymi b) nie rzadziej niż dwa lata dla urządzeń pracujących w innych warunkach niż wymienione w pkt litera a Pomiary rezystancji: Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 art. 12: w przypadku UTB wyposażonych a aparaty elektryczne eksploatujący powinien zapewnić wykonywanie : 1) pomiarów rezystancji izolacji a) nie rzadziej niż raz do roku -dla urządzeń pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem z wyziewami żrącymi urządzeń pracujących na otwartym powietrzu oraz dźwigów b) nie rzadziej niż dwa lata dla urządzeń pracujących w innych warunkach niż wymienione w pkt litera a 2) pomiaru rezystancji uziemień roboczych , o ile są stosowane oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej a)nie rzadziej niż raz do roku – dla urządzeń pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach bardzo wilgotnych , gorących lub z wyziewami żrącymi b) nie rzadziej niż dwa lata dla urządzeń pracujących w innych warunkach niż wymienione w pkt litera a
Badania i pomiary okresowe Badanie okresowe stanu technicznego wózka wykonywane przez inspektora UDT: próba statyczna (125 % obciążenia nominalnego) , próba dynamiczna - decyzję dopuszczającą do eksploatacji UDT wydaje raz do roku dla wózków podnośnikowych Badanie okresowe stanu technicznego suwnicy wykonywane przez inspektora UDT: próba statyczna (125 % obciążenia nominalnego), próba dynamiczna - decyzja raz na dwa lata Badania okresowe stanu technicznego podestu - decyzja UDT wydawana raz na rok
Decyzja raz na dwa lata dla wózków ręcznie prowadzonych i zdalnie sterowanych Badania okresowe raz na rok suwnica specjalizowana Przegląd konserwatora raz na 30 dni
Przegląd konserwatora raz na 30 dni dla wózków podnośnikowych Przegląd konserwatora raz na 60 dni Badania doraźne: kontrolne – niezapowiedziane przez UDT; powypadkowe – gdy urządzenie brało udział w wypadku; poawaryjne
Przegląd konserwatora raz na 60 dni dla wózków ręcznie prowadzonych i zdalnie sterowanych Badania doraźne: kontrolne – niezapowiedziane przez UDT; powypadkowe – gdy urządzenie brało udział w wypadku; poawaryjne
Badania doraźne : kontrolne – niezapowiedziane przez UDT; powypadkowe – gdy urządzenie brało udział w wypadku; poawaryjne – gdy został wymieniony element w urządzeniu większy wpływający na bezpieczeństwo np. siłownik
Dokumentacja którą urządzenie powinno posiadać Dokumentacja techniczno ruchowa, księga rewizyjna , decyzja dopuszczająca do eksploatacji, dziennik konserwacji Dokumentacja techniczno ruchowa, księga rewizyjna, decyzja dopuszczająca do eksploatacji, dziennik konserwacji Dokumentacja techniczno ruchowa , księga rewizyjna , decyzja dopuszczająca do eksploatacji, dziennik konserwacji
Okresowe pomiary elektryczne instalacji budynków i urządzeń
Szkolenia i kursy elektryczne
Badania i pomiary eksploatacyjne
Kontakt
 
Copyright by AWANS BHP